dmfns@aegean.gr +30 22540 83110

Σε ποιους απευθυνεται;

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ποικίλης συναφούς εξειδίκευσης, όπως επιστήμονες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, υγιεινολόγοι, κλπ), διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, βιολόγοι, γεωπόνοι, χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, επιστήμονες φυσικής αγωγής, λειτουργοί δημόσιας υγείας και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μαθησιακά αποτελέσματα – επιτεύγματα απόφοιτων του ΠΜΣ

Παροχή σύγχρονων εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Διατροφής, της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας.

 • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στο επιστημονικό πεδίο της Διατροφής, της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας.
 • Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδασκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και ερευνητικών εργασιών κλπ.
 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.

Ενίσχυση της ερευνητικής προσωπικότητας των αποφοίτων μέσω της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε νέα, πρωτότυπα ερευνητικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της Διατροφής της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας.

01

Τρόπος Παρακολούθησης Μαθημάτων ΠΜΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε ποσοστό 20% κατ’ ελάχιστο και με μέσα εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε ποσοστό 20% κατά μέγιστο, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 3γ και το άρθρο 30, παρ. 3, του Ν. 4485/17. Η διά ζώσης διδασκαλία πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής σε δύο ολιγοήμερες συναντήσεις στο τέλος ή στο μέσον των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

02

το ΠΜΣ αποσκοπεί

στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής-επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου.

03

Το ΠΜΣ παρέχει

προηγμένες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση- διαχείριση της διατροφικής αξίας των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και διατροφικής πολιτικής

04

το ΠΜΣ αποσκοπεί

στην μεταφορά εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου

05

εφαρμογή

αυτών των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κ.α.

06

Αντικείμενο του ΠΜΣ

παροχή εκπαίδευσης και σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και της Υγείας του Ανθρώπου.

αιτησεις

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 20,00%.

  • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστ. αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 10,00%

  • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5,00%

  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, σε ποσοστό 5,00%

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

  α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003

  β) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής

  γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

  δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή

  ε) Λοιπά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 όπως αυτά αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ

  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

  • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5,00%

  • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 10,00%

  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 10,00%

  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5,00%

  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30,00%

Δίδακτρα

  Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.200 ευρώ. Το ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις: 1200€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1000€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 1000€ κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

  Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Ο αριθμός των απαλλασσόμενων φοιτητών/τριών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

  Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή

Φόρμα Αίτησης

  Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε εδώ

δημοσιευσεις-ερευνα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια (Μετά απά κρίση)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Poulios E, Koukounari S, Psara E, Vasios GK, Sakarikou C, Giaginis C.Anti-obesity properties of phytochemicals: Highlighting their molecular mechanisms against obesity.Curr Med Chem. 2023 May 17. doi: 10.2174/0929867330666230517124033

 • Pavlidou E, Mantzorou M, Tolia M, Antasouras G, Poultsidi A, Psara E, Poulios E, Fasoulas A, Vasios GK, Giaginis C. Childhood overweight and obesity and abnormal birth anthropometric measures are associated with a higher prevalence of childhood asthma in pre-school age. J Asthma, 2022, in press.P

 • Antasouras G, Vasios GK, Kontogiorgis C, Ioannou Z, Poulios E, Deligiannidou GE, Troumbis AY, Deligiannidou E-G, Troumbis AY, Giaginis C. How to improve food waste management in hospitals through focusing on the four most common measures for reducing plate waste. Int J Health Plan & Manag, 2022, in press.

 • Papandreou D, Mantzorou M, Tyrovolas S, Pavlidou E, Antasouras G, Psara E, Poulios E, Vasios GK, Giaginis C. Pre-Pregnancy Excess Weight Association with Maternal Sociodemographic, Anthropometric and Lifestyle Factors and Maternal Perinatal Outcomes. Nutrients 2022, 14(18): 3810.

 • Mantzorou M, Papandreou D, Vasios GK, Pavlidou E, Antasouras G, Psara E, Taha Z, Poulios E, Giaginis C. Exclusive breastfeeding for at least four months is associated with a lower prevalence of overweight and obesity in mothers and their children after 2-5 years from delivery. Nutrients, 2022, 14(7): 3599.

 • Poulios E, Mantzorou M, Kokonozi Z, Psara E, Vasios G, Giaginis C. Determination of total phenolic components and antioxidant activity of different Greek plant varieties from the Holy Mount. 3rd European Lifestyle Medicine Congress, 5-7 November 2021, Athens, Greece, Abstract Book p. 18: PP01.

 • Koukounari S, Vasios G, Giaginis C, Poulios E. The beneficial effects of medicinal-aromatic plants and herbs against obesity. 3rd European Lifestyle Medicine Congress, 5-7 November 2021, Athens, Greece, Abstract Book p. 24: PP06.

 • Christodoulou E, Deligiannidou E, Kontogiorgis C, Giaginis C, Koutelidakis A. Mindful eating and Mediterranean Diet adherence are associated with psychological resilience and maintaining a healthy weight. 3rd European Lifestyle Medicine Congress, 5-7 November 2021, Athens, Greece, Abstract Book p.30: PP12.

 • Sakarikou C, Giaginis C, Kokonozi Z, Vakirtzis N, Krassos D, Kotseridis Y. Vasios G. Sulfur dioxide (SO2) replacement by p-coumaric acid: a green alternative in wine industry., in Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Foods - "Future Foods and Food Technologies for a Sustainable World", 15–30 October 2021, MDPI: Basel, Switzerland.

 • Gialeli M, Zaragkali F, Troumbis YA, Antasouras G, Giaginis C, Vasios G K. Studying Sustainable Diets with bibliometric analysis for the past thirty-five years. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A109.

 • Antasouras G, Gialeli M, Vasios G, Troumbis A, Kavantzas N, Giaginis C. Mediterranean diet and environment: A reciprocal symbiotic relationship. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A116.

 • Zaragkali F, Gialeli M, Troumbis A Y, Antasouras G, Giaginis C, Vasios GK. Sustainability and its role in human well-being, a bibliometric analysis. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A117.

 • Antasouras G, Gialeli M, Vasios G, Troumbis A, Kavantzas N, Giaginis C. The Mediterranean diet as a feeding protocol for hospitalized patients with COVID-19. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A129.

 • Kokonozi Z, Giaginis C, Vasios G, Sakarikou C. The Use of Phytochemicals in the Design and Production of Functional Foods and Nutraceuticals. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A138.

 • Psara E, Poulios E, Zeimpeki M, Mantzorou M, Vasios G, Giaginis C. Potential beneficial effects of intermittent fasting against cancer risk and management: Novel evidence rendering autophagy as a promising therapeutic target. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A150.

 • Zeimpeki M, Psara E, Antasouras G, Gialeli M, Mantzorou M, Vasios G, Giaginis C. Evaluation of the effect of intermittent fasting on human health and well-being indicators. 1st International Conference of Nutritional Sciences and Dietetics, 27-29 May 2022, Thessaloniki, Greece. Public Health Toxicol 2022, 1(S1): A156.

 • Mantzorou M, Tolia M, Poultsidi A, Papadopoulou KS, Papandreou D, Antasouras G, Giaginis C. Adherence to Mediterranean Diet and nutritional status in women with breast cancer: what is their impact on disease progression and recurrence-free patients’ survival? 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: OP2.02, p. 11.

 • Bimpisidou A, Tsaireli V, Andrioti E, Kiortsis D, Kontogiorgis C, Giaginis C. Lockdown due to pandemic and consequent dietary changes. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP04, p. 36.

 • Andrioti E, Psara E, Tsaireli V, Serdari A, Vorvolakos T, Giaginis C. The effect of nutrition on the mental health of children from infancy to adult life. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP05, p. 37.

 • Zeimpeki M, Mavrakaki E, Vasios GK, Tavernaris M, Gialeli M, Poulios E, Giaginis C. Evaluation of the effect of vegetarian diet on human health and well-being indices. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP06, p. 38.

 • Antasouras G, Psara E, Mavrakaki E, Kontogiorgis C, Vadikolias K, Giaginis C. Nutritional evaluation of physicians: Can diet affect their physical and mental health? 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP07, p. 39.

 • Antasouras G, Vasios GK, Troumbis AY, Gialeli M, Kontogiorgis C, Kavantzas N, Giaginis C. Reducing food waste in psychiatric hospital structures: Mediterranean Diet as a sustainable dietary model to minimize environmental footprint. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP08, p. 40.

 • Antasouras G, Bimpisidou A, Psara E, Vasios GK, Kiortsis D, Giaginis C. Nutritional treatment of hospitalized patients with COVID-19: Can Mediterranean Diet be an alternative nutritional intervention to attenuate COVID-19 complications. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP09, p. 41.

 • Psara E, Zeimpeki M, Vasios GK, Mantzorou M, Gialeli M, Poulios E, Giaginis C. Evaluating intermittent fasting in human health and well-being indicators: Potential beneficial effects and future directions. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP10, p. 42.

 • Tsaireli V, Andrioti E, Bimpisidou A, Kiortsis D, Tselepis A, Giaginis C. Human gut microbiome: its relationship to insulin resistance and type 2 diabetes. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP11, p. 43.

 • Mantzorou M, Tolia M, Papandreou D, Poultsidi A, Papadopoulou SK, Antasouras G, Giaginis C. Phase angle as a nutritional screening tool in patients with gastrointestinal cancers: Could be considered as a prognostic factor? Abstract Book: PP12, p. 44.

 • Tavernaris M, Antasouras G, Vasios GK, Gialeli M, Mantzorou M, Giaginis C. Evaluation of the effect of vegan diet on human health and well-being indicators: Potential benefits, nutritional deficiencies and future recommendations. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP13, p. 45.

 • Gkertza C, Gialeli M, Troumbis AY, Giaginis C, Vasios GK, Redefining the characteristics, value and dynamics of the monastic diet. 4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP14, p.47.

 • Bati K-D, Gialeli M, Troumbis AY, Giaginis C, Vasios GK. The Multiple benefits of honey and honey products, a systematic review4rth European Congress of Lifestyle Medicine: Let Lifestyle be the Medicine, 7-9 October 2022, Athens, Greece. Abstract Book: PP16, p48.

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια

 • Αργυρακοπούλου Σοφία, Γιαλελή Μαρία, Τρούμπης Ανδρέας Ι., Γιαγκίνης Κωνσταντίνος, Βάσιος Γεώργιος Κ. Χαρτογράφηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη σημασία του ελαιολάδου. 42ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ, 18-20 Μαΐου 2023, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 • Μαγκλή Ειρήνη, Γιαλελή Μαρία, Τρούμπης Ανδρέας Ι., Γιαγκίνης Κωνσταντίνος1, Βάσιος Γεώργιος Κ. Οι δράσεις των πολιτών για τη θαλάσσια ρύπανση της Μεσογείου, παραδείγματα καλών πρακτικών. 42ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ, 18-20 Μαΐου 2023, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 • Poulios E, Apostolopoulou X, Kokonozi Z, Vasios KG, Giaginis C. Determination of total phenolic components and antioxidant activity of different Greek plant varieties from the Holy Mount.” 18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, 25-27 February 2021 Athens.

 • Χριστοδούλου Ε, Δεληγιαννίδου Ε, Κοντογιώργης Χ, Γιαγκίνης Κ, Κουτελιδάκης Α. Η ενσυνείδητη διατροφή και η μεσογειακή δίαιτα συνδέονται με την ψυχική ανθεκτικότητα και τη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους.16o Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας, 9-12 Δεκεμβρίου 2021, Αθήνα, Ελλάδα.

Βραβεύσεις

 • Χριστοδούλου Ε, Δεληγιαννίδου Ε, Κοντογιώργης Χ, Γιαγκίνης Κ, Κουτελιδάκης Α. Η ενσυνείδητη διατροφή και η μεσογειακή δίαιτα συνδέονται με την ψυχική ανθεκτικότητα και τη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας, 9-12 Δεκεμβρίου 2021, Αθήνα, Ελλάδα. 2o Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης.

 • Μαντζώρου Μ, Παυλίδου Ε, Μηλιαράκη Α, Νάννου Μ, Τσιφτσή Δ, Αστρά Μ, Καβαλάρη Α, Τσελεπή Θ, Ηρακλείδου Κ, Γιαγκίνης Κ. Ο αποκλειστικός θηλασμός για τουλάχιστον 4 μήνες σχετίζεται με χαμηλότερη επίπτωση υπέρβαρου και παχυσαρκίας σε μητέρες και παιδιά 2-5 έτη μετά τον τοκετό. Τιμητική διάκριση-βραβείο στο 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας & 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού, 13-15 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα.

 • Αλεξάτου Ο, Κουσσαϊτη Σ, Γκρέτση Ε, Σαμπάνη Α, Γιαγκίνης Κ. Αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής και μελέτη της επίδρασής του στον κίνδυνο εμφάνισης απόκλισης από την συνιστώμενη αύξηση βάρους κατά την κύηση. Τρίτο βραβείο στο 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, 25-27 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα.

Οδηγίες και Υπόδειγμα για την συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος του οδηγού είναι να δώσει κατευθυντήριες για τη συγγραφή των Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ). Η εργασία που θα κατατεθεί αποτελεί δημόσιο έγγραφο και θα πρέπει να πληροί ορισμένες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων θα εξετασθεί και θα κριθεί. Συνεπώς, είναι σημαντική η τήρηση των προδιαγραφών συγγραφής της.

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τον οδηγό με τις αναλυτικές οδηγίες για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, καθώς και υποδείγματα:

ΠΜΣ Διπλωματικη Οδηγός εδώ

Κατάθεση Γκρίζας Οδηγίες εδώ

ΠΜΣ Διπλωματική Υπόδειγμα (pdf) εδώ

ΠΜΣ Διπλωματική Υπόδειγμα (word) εδώ

Ανακοινωσεις

 • ολες
 • Γενικες
 • Γραμματειας
 • Μαθηματων/Εξετασεων
 • Εκδηλωσεις/Συνεδρια

διδασκοντες

Διδάσκοντες τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Γιαγκίνης Κωνσταντίνος

Αναπλ. Καθηγητής (Διευθυντής ΠΜΣ)

Τηλ: (0030) 22540-83117 Email: cgiaginis (at) aegean (dot) gr

Γκατζιώνης Κωνσταντίνος

Αναπλ. Καθηγητής (Αναπλ. Διευθυντής ΠΜΣ)

Τηλ: (0030) 22540-83113 Email: kgkatzionis (at) aegean (dot) gr

Αργυρίου Αναγνώστης

Καθηγητής (Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ)

Τηλ: (0030) 22540-83127 Email: argyriou (at) aegean (dot) gr

Βάσιος Γεώργιος

Καθηγητής (Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ)

Τηλ: (0030) 22540-83126 Email: vasios (at) aegean (dot) gr

Κουτελιδάκης, Αντώνιος

Καθηγητής (Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ)

Τηλ: (0030) 22540-83123 Email: akoutel (at) aegean (dot) gr

 • Γκιαούρης Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής

 • Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής

 • Ιωάννου Ζαχαρίας, Επικ. Καθηγητής

 • Καλούδης Ευστάθιος, Επικ. Καθηγητής

 • Κοσμάς Έλληνας, Επικ. Καθηγητής

 • Μπουντζιούκα Βασιλική, Επικ. Καθηγήτρια

 • Ναζίρη Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια

 • Νασοπούλου Κωνσταντίνα, Επικ. Καθηγήτρια

 • Σαρρής Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής

 • Τσέτσος Φώτης, Επικ. Καθηγητής

 • Πούλιος Ευθύμιος, ΕΔΙΠ

 • Παυλίδου Ελένη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 • Αλεξουδάκη Ελευθερία, PhD candidate

 • Γιαλελή Μαρία, PhD candidate

 • Κακάρογλου Ιωάννης, PhD candidate

 • Μαντζώρου Μαρία, PhD candidate

 • Ψαρρά Ευμορφία, PhD candidate

Εξωτερικοι Συνεργατες

 • Κιόρτσης Δημήτριος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Παπάζογλου Δημήτριος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Σαβόπουλος Χρήστος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Τρούμπης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Τσαντίλη-Κακουλίδου Άννα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Τσελέπης Αλέξανδρος, Καθηγητής Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Βαδικόλιας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Παπαδοπούλου Σουζάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

 • Παπανδρέου Δημήτρης, Καθηγητής, Department of Health, College of Natural and Health Sciences, Zayed University, Abu Dhabi, United Arab Emirates

 • Ποντίκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Βορβολάκος Θεοφάνης, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Καϊάφα Γεωργία, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Νικολακόπουλος Σταύρος, Assistant Professor (guest), Department of Biostatistics and Research Support, Julius Center for Health sciences and Primary Care, UMC Utrecht

 • Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Σερντάρη Ασπασία, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Κόττα-Λοϊζου Ιόλη, Research Associate, Department of Life Sciences, Faculty of Natural Sciences, Imperial College London, United Kingdom

 • Χαντζηαντωνίου Μαρία, ΕΔΙΠ Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Αρκαδιανός Ιωάννης, Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος και Συνιδρυτής της European Lifestyle Medicine Organization

 • Βρυωνίδου-Μπομπότα Ανδρομάχη, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας

 • Τζανέλα Μαρινέλα, Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας

 • Σακαρίκου Χριστίνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 • Αργύρη Κωνσταντίνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 • Καλαφάτη Ιωάννα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Συνεργαζομενοι Φορεις

Φορέας 1

Web

Φορέας 2

Web

Επικοινωνια

Γραμματεια: Κατερίνα Παλατιανού

ωρες Λειτουργιας: Δευτέρα - Παρασκευή 8:00-14:00

Τοποθεσία

Μύρινα Λήμνος, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Τ.Κ. 81 400

Τηλ:

+30 22540 83110